Wpisy oznaczone tagiem ‘zależność’

Formy ochrony środowiska

16 czerwca 2010

25O różnych formach ochrony środowiska (m. in. nauczyciel wykorzysta cytaty ze statutu LOP). 2. Praca w zespołach. Zespoły uczniowskie zapoznają się ogólnie z jednym z parków narodowych oraz przykładowo charakterystycznymi przedstawicielami flory i fauny tego parku. 3. Krótkie referaty sprawozdawcze z pracy zespołów poparte ilustracjami wyświetlanymi przez rzutnik (charakterystyczne gatunki flory i fauny, krajobrazy). 4. Wyświetlenie jednego z wyżej proponowanych filmów 5. Omówienie filmu. 6. Praca domowa. Na podstawie Rocznika Statystycznego przygotować wykres obrazujący wzrost liczby parków narodowych, pomników przyrody lub rezerwatów. Uwagi Realizacja tematu przewidziana jest na 2 godziny lekcyjne. Przed lekcją- nauczyciel przygotowuje lekturę, sprowadza film. W czasie pracy zespołów kieruje właściwym doborem tekstów i ilustracji do sprawozdań uczniowskich. Przy omawianiu filmu należy podkreślić jego wartości naukowe, estetyczne i inne w zależności od. Gleba jest warsztatem produkcyjnym rolnictwa. Ilość dóbr naturalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb ludzkości zależy zatem od stopnia jej wykorzystania. Z tego względu ochrona terenów użytkowych i rekultywacja obszarów zniszczonych jest jednym z ważniejszych elementów ochrony środowiska. Na degradację gleb wpływa wiele czynników, m. in.: 1 — rolnictwo – poprzez niewłaściwą gospodarkę powodującą nadmierną eksploatację gleb; – nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych; 2 – przemysł . – poprzez zostawianie terenów pokrytych materiałem mało produktywnym a często nawet fitotoksycznym (np. hałdy, zwały odpadów); – zanieczyszczenia gleb ściekami oraz pyłami z zakładów przemysłowych; 3 – gospodarka komunalna – poprzez niewłaściwe usytuowanie obiektów przemysłowych, terenów rekreacyjnych i osiedli mieszkaniowych; – nieprzeciwdziałanie erozji, zaszutrowywanie i zamulanie gleb; – pozostawianie zwałów śmieci i różnego rodzaju odpadów. Wobec ciągłego zmniejszania się powierzchni użytkowych szczególną uwagę przywiązuje się do rekultywacji obszarów zniszczonych. Prowadzone w tej dziedzinie badania mają na celu przywrócenie glebom wartości produkcyjnej.

© Środowisko i ludność