Wpisy oznaczone tagiem ‘ujęcie’

Przepisy ochrony gatunkowej

30 sierpnia 2010

29W zwierzyńcach, ogrodach zoologicznych, – laboratoriach badawczych, rezerwatach hodowlanych oraz zwierząt urodzonych w warunkach hodowli zamkniętej. Poza fragmentarycznymi ujęciami zagadnień ochrony środowiska w klasach niższych w programie klasy III poświęcono cały dział problemowi „Ochrona przyrody i jej zasobów”. Realizację treści programowych tego działu należy rozpocząć od powtórzenia wiadomości ze szkoły podstawowej, głównie z klasy VII. Następnie proponuje się realizować ten dział w ramach następujących jednostek tematycznych : 1. Stosunek człowieka do zasobów przyrody (niszczycielski czy twórczy). 2. Racjonalna gospodarka zasobami przyrody oraz konieczność ich ochrony: – ochrona gatunkowa i bioccnotyczna, ochrona krajobrazu, parki narodowe i rezerwaty. Opracowując te zagadnienia nauczyciel odwoła się do spostrzeżeń młodzieży dotyczących obcowania z przyrodą w najbliższym otoczeniu i do wiadomości z geografii. W dyskusji z uczniami. Temat „Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce” Cele – poznawczy Zapoznanie młodzieży z parkami narodowymi i rezerwatami jako jedną z form ochrony środowiska; – wychowawczy Uświadomienie motywów ochrony środowiska. Wyrabianie umiłowania piękna przyrody Ojczystej. Metoda – samodzielna praca uczniów z lekturą i mapą, – wykład wprowadzający nauczyciela. Środki dydaktyczne – filmy: W Tatrzańskim Parku Narodowym, Kampinoski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy (jeden Z podanych, do wyboru przez nauczyciela); – mapa parków narodowych i rezerwatów w Polsce; -.- Statut Ligi Ochrony Przyrody; -‚ rzutnik i ilustracje zwierząt i roślin chronionych; – lektura: Praca zbiorowa: Tatrzański Park Narodowy. Kobendzina J.: Puszcza Kampinoska. Gotkiewicz N, Szafer Wł.: Ojców jako teren wycieczek szkolnych. Radwańska-Paryska Z.: Zielony świat Tatr. Szafer Wł.: Szata roślinna Polski. Tok lekcyjny 1. Wykład wprowadzający nauczyciela.

Woda i jej ujęcia

8 sierpnia 2010

39życiodajna wodaWoda to jeden z najszerzej występujących związków w przyrodzie. Należy zwrócić uwagę choćby na fakt, że woda to podstawowy składnik naszego ciała. Ogólnie woda spełnia bardzo ważne funkcje w obrębie funkcjonowania naszego ciała. Można w tym momencie przywołać choćby przykład pocenia się czyli termo regulacji. Woda to także bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o biologiczne podejście do świata. Woda pozwala rosnąć i ogólnie istnieć roślinom. Dlatego też tak ważna rola rzek czy ogólnie cieków wodnych czy jezior. Woda w postaci mórz i oceanów to także swego rodzaju determinant klimatyczny i pogodowy. Wreszcie woda jako rzeki i zbiorniki wodne to bardzo miłe tereny dla wypoczynku. Także jako zastosowania przemysłowe woda to niezmiernie ważny czynnik, używany do chłodzenia czy kierunkowo na przykład pod ogromnym ciśnieniem w modułach służących do cięcia rożnego typu elementów. Jak widać rola wody jest bardzo rozbudowana i bez jej obecności ogólnie nie może istnieć bardziej rozbudowane życie lub nie może istnieć w ogóle. skąd woda do piciaUjęcia wody pitnej to bardzo newralgiczne miejsca. Chodzi w tym momencie o ogólne zagadnienia ochrony, choćby przed skażeniami, ale także w kontekście utrzymywania stałej czystości danego ujęcia. W tym momencie należałoby zaznaczyć, że ogólna czystość to oczywiście podstawowe znaczenie tego słowa, ale także kontekst choćby bezpieczeństwa bakteriologicznego czy wirusowego. Ujęcia wody w Polsce to głównie zbiorniki wodne, których woda jest uzdatniana do użytku domowego. W niektórych miejscach kraju wodę czerpie się ze studni głębionych lub bezpośrednio ze źródeł, ale nie jest to rozbudowane na zbyt dużą skalę. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ogólny stan wód powierzchniowy w Polsce raczej nie nastraja optymistycznie, ponieważ tylko niewielki procent należy do pierwszej klasy czystości, a przeważają wody w trzecie klasie. Taki stan podyktowany jest zaniedbaniami kilkudziesięciu lat i dopiero od kilkunastu lat sytuacja powoli ma się coraz lepiej, ale niestety dalej niezadowalająco. Dlatego też każdy z nas powinien we własnym zakresie dbać o ochronę wody.

© Środowisko i ludność