Wpisy oznaczone tagiem ‘średnia’

Instytuty naukowe

14 lipca 2010

27W realizacji tego działu należy zastosować metodę problemową. Rozwiązując problemy uczniowie postawią hipotezy i przeprowadzą ich weryfikację. Rozwiązywanie problemów proponuje się oprzeć na informacjach z Rocznika Statystycznego, literaturze oraz filmach. Byłoby pożądane zastosowanie w rozwiązywaniu problemów, doświadczeń uczniów przeprowadzanych w terenie. Propozycje takich doświadczeń dotyczące badania wód, powietrza i gleby podają w swoich opracowaniach: Fahrenberger, Muller (1972), Besch, Backhaus, Vobis (1974). Przeprowadzenie takich doświadczeń wymaga przygotowania odpowiednich odczynników i szkła laboratoryjnego. W powszechnej szkole średniej należy przewidzieć odpowiednio wyposażone laboratorium. Lekcje te mogą prowadzić do wyrobienia u uczniów świadomości dotyczącej konieczności prowadzenia racjonalnej opartej na podstawach ekologicznych (inżynieria ekologiczna) gospodarki ekosystemu. Konspekt lekcji Hasło programowe „Parki narodowe ł, rezerwaty” Wskaże na konkretnych liczbach i przykładach dowody niszczycielskiego, i twórczego stosunku człowieka do zasobów przyrody. Zwróci uwagę na tempo niszczenia przyrody i wyczerpywania jej zasobów. Proponuje się rozważyć z uczniami często występujące konflikty między rozwojem przemysłu, potrzebami człowieka, a ochroną środowiska. Wskazać przykłady pozytywnych – racjonalnych rozwiązań (ryc. 20.). Omawiając problemy krajobrazu proponuje się wskazać na konieczność jego właściwego kształtowania, które powinno być oparte na wykorzystaniu ukształtowania terenu, wydobyciu jego naturalnego piękna i utrzymaniu bądź rozwinięciu jego wartości przyrodniczych. Urządzenia techniczne (drogi, linie telekomunikacyjne itp.) powinny być odpowiednio dostosowane – wkomponowane do otaczającego terenu, jego rzeźby i roślinności. Wszelka działalność gospodarcza w środowisku powinna być oparta na ekspertyzach naukowych, które prowadzone są przez specjalnie do tego powołane instytuty naukowe.

© Środowisko i ludność