Rodzaje opadów

22 stycznia 2019

Opady atmosferyczne są produktem kondensacji pary wodnej z chmur, padającymi na powierzchnię ziemi. Powstają, kiedy kryształki lodu lub krople wody osiągają taki ciężar, że atmosfera nie jest już w stanie ich utrzymać w formie zawieszenia. Do opadów należą: mżawka, deszcz, śnieg, krupy śnieżne, grad i inne. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych opadów. Mżawka jest opadem, który tworzą bardzo drobne kropelki wody, których średnica nie przekracza 0,5 milimetra. Najczęściej pada ona z chmur warstwowych deszczowych. Większe krople, o średnicy ponad 0,5 milimetra tworzą deszcz. Ulewne deszcze mają swoje źródło w chmurach kłębiastych deszczowych. Śnieg jest opadem kryształków lodu jest efektem kondensacji pary wodnej przy ujemnym punkcie rosy ( temperatura punktu rosy to temperatura w której dochodzi do kondensacji). Krupy śnieżne są lekkimi bryłkami o średnicy 2 do 5 milimetrów, które powstają na skutek rozrostu kryształków lodu wokół jednego. Grad jest nieco większymi bryłkami lodu o średnicy od 5 do nawet 50 milimetrów. Najczęściej pada on latem z rozbudowanych chmur kłębiastych deszczowych. Aby doszło do konkretnych opadów musza zostać spełnione określone warunki. Najczęściej jest to spotkanie się chłodnego z ciepłym powietrzem. Są to wówczas opady frontalne. Front atmosferyczny jest granicą rozdzielającą ciepłe i zimne masy powietrza, różniące się temperaturą i wilgotnością. W strefie frontu zachodzą intensywne procesy, tworzące zmienne warunki pogodowe, a w tym między innymi także opady. Front, który poprzedza ciepłą masę powietrza przemieszczającą się w stronę zimnej nazywamy frontem ciepłym. W odwrotnej sytuacji, kiedy chłodne powietrze zbliża się do ciepłego mamy do czynienia z frontem chłodnym. Natarcie zimnych mas powietrza na ciepłe powoduje wypchnięcie ciepłego ku górze (ze względu na to, że jest lżejsze), rozbudowują się wtedy chmury kłębiaste deszczowe, co powoduje przeważnie ulewne i krótkotrwałe deszcze. Jest to charakterystyka frontu chłodnego. Natomiast w przypadku ciepłego, kiedy ciepłe masy zbliżają się do zimnych, zmuszone są wspiąć się na cięższe, chłodne powietrze, w wyniku czego powstaje mocno rozciągnięta strefa frontalna, w której dominują chmury warstwowe deszczowe. Efektem ich powstania są opady długotrwałe jednak mało intensywne.

© Środowisko i ludność